Giełda Płocka - TARYFIKATOR - PUNKTY KARNE

Kod Rodzaj czynu Liczba punktów
A. Czyny o charakterze szczególnym
1. Popełnienie przestępstwa drogowego 10
2. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 6
3. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 10
4. Nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku 10
5. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego 10
6. Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 6
B. Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
1. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym 10
2. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi 9
3. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu 8
4. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd 8
5. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia 8
5. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania 5
C. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
1. Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu 8
  Niezastosowanie się do:  
2. sygnałów świetlnych 6
3. sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym 6
4. sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego 6
  Niestosowanie się do znaków:  
5. B-2 "zakaz wjazdu" 5
6. B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" 5
7. B-21 "zakaz skrętu w lewo" lub B-22 "zakaz skrętu w prawo" 5
8. C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..." 5
9. F-10, F-10a do F-10g, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania 5
10. N-7a do N-7g "strzałka kierunkowa" 5
11. N-3 "linia podwójna ciągła" 5
12. B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" 4
13. B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..." 3
14. B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..." 2
15. Niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych 1
D. Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
  Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:  
1. na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej 6
2. na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu 6
3. pojazdom szynowym 6
4. rowerzystom 6
5. podczas zmiany pasa ruchu 5
6. w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze 5
7. podczas włączania się do ruchu 5
8. podczas cofania 4
9. Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu 5
10. Naruszenie zakazu zawracania 5
E. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości
  Przekroczenie prędkości:  
1. powyżej 50 km/h 10
2. od 41 do 50 km/h 8
3. od 31 do 40 km/h 6
4. od 21 do 30 km/h 4
5. od 11 do 20 km/h 2
6. od 6 do 10 km/h 1
7. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 2
F. Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
1. Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania 5
2. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 3
  Naruszenie zakazu wyprzedzania:  
3. na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi 8
4. przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 5
5. na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 5
6. na skrzyżowaniach 5
7. na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi 5
8. na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 5
9. Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania" 5
G. Używanie świateł zewnętrznych
  Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:  
1. od zmierzchu do świtu 4
2. w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 2
3. w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego 2
4. w tunelu 2
5. przez kierującego motocyklem 2
  Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:  
6. przednich 2
7. tylnych 2
8. Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia 3
H. Używanie świateł zewnętrznych
  Naruszenie zakazu cofania:  
1. na drodze ekspresowej lub autostradzie 3
2. w tunelu, na moście lub wiadukcie 2
3. Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony 2
4. Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju 1
5. Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu 1
6. Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie 3
7. Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia 3
8. Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej" 2
9. Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem 2
10. Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami 3
11. Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami 1
12. Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku,hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym 2
I. Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
  Kierowanie pojazdem  
1. pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu 0
2. nie mając do tego wymaganych uprawnień 0
3. nie mając przy sobie wymaganych dokumentów 0
4. Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku 0
5. Wjeżdżanie na pas między jezdniami 0
6. Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 0
7. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 0
8. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 0
9. Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym 0
a) Naruszenie zakazu:
10. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 0
11. wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 0
12. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 0
b) Naruszenie przez kierującego zakazu:
13. wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 0
14. rozdzielania kolumn pieszych 0
15. Naruszenie zakazu holowania na autostradzie 0
16. Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 0
17. Używanie "szperacza " podczas jazdy 0
18. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 0
19. Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem
20. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 0
21. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 0
22. Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu
23. Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu 0
24. Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi 0
25. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 0
26. Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej 0
c) Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
27. kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym 0
28. kierującego innym pojazdem 0
d) Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:
29. kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne 0
30. kierującego innym pojazdem 0
31. Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 0
32. Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 0
e) Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:
33. przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów, 0
34. niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie 0
35. Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 0
36. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem 0
37. Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 0
38. Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 0
f) Przejazd bez zezwolenia:
39. pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów 0
40. zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości 0
g) Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
41. powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu 0
42. naruszający stateczność pojazdu 0
43. utrudniający kierowanie pojazdem 0
44. ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony 0
45. Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu 0
46. Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia 0
47. Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 0
48. Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 0
49. Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 0
50. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 0
51. Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 0
52. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym 0
53. Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach 0
54. Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 0
55. Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym 0
Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt | Reklama | Pomoc
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.