Giełda Płocka - TARYFIKATOR - MANDATY

Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks wykroczeń Naruszenie Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą* Grzywna w zł
I. Przepisy o ruchu pieszych
art. 90 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: art. 14 pkt 1 lit. a  
1) na przejściach dla pieszych 50
2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi art. 14 pkt 1 lit. b 100
art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni art. 14 pkt 7 50
art. 92 § 1 lub art. 90 Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych § 30 lub § 39 w zw. z § 40 [1] 50
art. 90 lub art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: art. 14 pkt 2  
1) na obszarze zabudowanym 50
2) na obszarze niezabudowanym 100
art. 90 lub art. 97 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko art. 14 pkt 3 50
art. 97 Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50
Chodzenie po torowisku art. 14 pkt 5 50
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie art. 14 pkt 6 100
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza art. 11 ust. 1 50
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi art. 11 ust. 2 50
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim art. 11 ust. 3 50
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko art. 13 50
Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych art. 45 ust. 1 pkt 4 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów art. 11 ust. 4 50
II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
A Zasady ogólne i przepisy porządkowe
art. 90 lub art. 97 Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu art. 16 ust. 4 150
  Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem art. 16 ust. 5 100
art. 90 Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem art. 16 ust. 6 250
art. 97 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy art. 39 ust. 1 100
Przewożenie dziecka w pojeździe:    
1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3 150
2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera art. 45 ust. 2 pkt 4
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa art. 45 ust. 2 pkt 3 100
Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem art. 40 ust. 1 100
Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego art. 45 ust. 2 pkt 3 100
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem art. 45 ust. 2 pkt 2 150
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem art. 45 ust. 2 pkt 1 200
art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie na pas między jezdniami art. 45 ust. 1 pkt 5 100
art. 90 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 150
art. 97 Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze art. 41 150
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego art. 55 ust. 1 300
B Włączanie się do ruchu
art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu art. 17 ust. 2 300
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym art. 18 ust. 1 200
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego art. 18a ust. 1 200
C Prędkość i hamowanie
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h art. 20 albo § 27 lub § 31 [1] do 50
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h od 50 do 100
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h od 100 do 200
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h od 200 do 300
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h od 300 do 400
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej od 400 do 500
art. 90 Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie art. 19 ust. 2 pkt2 od 100 do 300
  Jazda z prędkością utrudniającą ruch innymkierującym art. 19 ust. 2 pkt 1 od 50 do 200
art. 97 Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi art. 19 ust. 3 200
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d zgodnie z lp. 36-41
D Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
art. 90 lub art. 97 Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić art. 22 ust. 6 pkt 4 od 200 do 400
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych art. 22 ust. 6 pkt 1 200
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru art. 22 ust. 5 200
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem art. 22 ust. 2 150
art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującegopojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu art. 22 ust. 4 250
E Wymijanie, omijanie i cofanie
art. 90 lub art. 97 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu art. 26 ust. 3 pkt 2 500
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu art. 28 ust. 3 pkt 4 250
art. 90 Utrudnianie ruchu podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 od 50 do 200
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach art. 23 ust. 2 200
F Wyprzedzanie
art. 97 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi art. 26 ust. 3 pkt 1 200
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi art. 27 ust. 4 200
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania art. 24 ust. 1 pkt 2 250
art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 300
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi art. 24 ust. 7 pkt 2 300
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 300
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6 300
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu art. 24 ust. 2 - 5 200
art. 90 lub art. 97 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym art. 24 ust. 6 350
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 100
art. 97 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 24 ust. 11 300
G Przecinanie się kierunków ruchu
art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu art. 26 ust. 1 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną art. 26 ust. 2 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni art. 26 ust. 4 albo ust. 5 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów art. 27 ust. 1 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią art. 27 ust. 3 350
art. 90 lub art. 97 Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej art. 26 ust. 7 350
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe art. 28 ust. 4 lub ust. 6 300
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku art. 26 ust. 6 100
art. 97 Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone art. 28 ust. 3 pkt 1 300
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 28 ust. 3 pkt 2 300
art. 90 lub art. 97 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym art. 26 ust. 3 pkt 3 250
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy   50
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 25 ust. 4 pkt 1 300
H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
art. 88 lub art. 90 Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a 200
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b 100
art. 97 Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych art. 29 ust. 2 pkt 1 100
  Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym art. 29 ust. 2 pkt 2 100
art. 90 lub art. 97 Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 3 100
I Holowanie
art. 97 Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem art. 31 ust. 1 pkt 3 250
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe art. 31 ust. 1 pkt 6 250
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach art. 31 ust. 2 pkt 1 250
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony art. 31 ust. 2 pkt 2 250
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego art. 31 ust. 2 pkt 3 250
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) art. 31 ust. 2 pkt 4 250
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:    
1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania art. 31 ust. 1 pkt 2 100
2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym art. 31 ust. 1 pkt 4 150
3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego art. 31 ust. 1 pkt 5 150
4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym art. 31 ust. 1 pkt 7 100
5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania   50
J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku art. 33 ust. 2 50
art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych art. 33 ust. 1 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu art. 33 ust. 3 pkt 1 50
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach art. 33 ust. 3 pkt 2 50
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów art. 33 ust. 3 pkt 3 100
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd art. 33 ust. 4 pkt 1 150
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny art. 33 ust. 4 pkt 2 100
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika art. 33 ust. 5 50
Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni art. 34 ust. 5 pkt 2 100
Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem art. 34 ust. 5 pkt 3 100
Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek art. 34 ust. 5 pkt 4 50
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi art. 35 ust. 1 100
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować art. 35 ust. 2 50
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi art. 37 ust. 1 50
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt art. 37 ust. 2 pkt 1 50
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia art. 37 ust. 2 pkt 2 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach art. 37 ust. 4 pkt 1 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość art. 37 ust. 4 pkt 3 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni art. 37 ust. 4 pkt 4 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów art. 37 ust. 4 pkt 5 50
art. 97 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią art. 46 ust. 3 50
art. 90 lub art. 91 Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku art. 46 ust. 5 50
art. 97 Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt art. 37 ust. 5 50
K Autostrady i drogi ekspresowe
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3 300
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 23 ust. 2 300
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone art. 45 ust. 1 pkt 4 250
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu art. 49 ust. 3 300
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu art. 49 ust. 3 300
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 300
L Zatrzymanie i postój
art. 90 lub art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu art. 46 ust. 1 od 100 do 300
Zatrzymywanie pojazdu:    
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania art. 49 ust. 1 pkt 1 300
2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi art. 49 ust. 1 pkt 2 od 100 do 300
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie art. 49 ust. 1 pkt 3 200
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię art. 49 ust. 1 pkt 4 100
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni art. 49 ust. 1 pkt 5 100
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania art. 49 ust. 1 pkt 6 100
7) przy lewej krawędzi jezdni art. 49 ust. 1 pkt 7 100
8) na pasie między jezdniami art. 49 ust. 1 pkt 8 100
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości art. 49 ust. 1 pkt 9 100
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu art. 49 ust. 1 pkt 10 100
11) na drodze dla rowerów art. 49 ust. 1 pkt 11 100
art. 84, 90 lub art. 91 Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2 150
art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku art. 47 100
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej art. 46 ust. 2 100
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym art. 46 ust. 3 od 150 do 300
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd art. 49 ust. 2 pkt 1 100
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu art. 49 ust. 2 pkt 2 100
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską art. 49 ust. 2 pkt 3 100
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone art. 49 ust. 2 pkt 4 100
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m art. 49 ust. 2 pkt 5 od 200 do 300
M Używanie świateł zewnętrznych
art. 88 Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu art. 51 ust. 1 pkt 1 200
Jazda bez wymaganych świateł w okresie od dnia 1 października do ostatniego dnia lutego art. 51 ust. 1 pkt 2 100
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania art. 51 ust. 1 pkt 1 lub 3 w zw. z ust. 6 50
Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu art. 51 ust. 1 pkt 3 100
Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego motocyklem lub motorowerem art. 51 ust. 4 100
Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego pojazdem szynowym art. 51 ust. 4 200
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2 od 150 do 300
art. 90 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 51 ust. 3 200
art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych art. 51 ust. 5 100
Używanie "szperacza" podczas jazdy art. 52 ust. 3 100
N Używanie pojazdów w ruchu drogowym
art. 90 lub art. 97 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym art. 53 ust. 2 300
art. 97 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art. 60 ust. 1 pkt 1 200
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych art. 60 ust. 1 pkt 2 200
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne   100
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu art. 60 ust. 2 pkt 1 50
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi art. 60 ust. 2 pkt 5 100
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem art. 60 ust. 3 100
art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe art. 32 ust. 6 200
art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:    
1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież art. 57 ust. 1 200
2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone art. 57 ust. 3 50
art. 90 3) kierującego innym pojazdem art. 57 ust. 2 200
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby art. 58 ust. 1 200
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych art. 58 ust. 2 200
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 54 ust. 1 lub ust. 3 200
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego art. 54 ust. 4 100
art. 97 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic art. 60 ust. 1 pkt 3 50
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 60 ust. 2 pkt 2 do 300
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji art. 59 ust. 2 100
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany art. 60 ust. 1 pkt 4 100
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym art. 60 ust. 2 pkt 3 100
O Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
art. 97 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne art. 61 ust. 2 pkt 4 200
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony art. 61 ust. 2 pkt 4 100
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9 150
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy art. 61 ust. 4 200
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 61 ust. 5 150
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego art. 62 ust. 1 od 100 do 300
P Przewóz osób
art. 97 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu art. 63 ust. 1 od 100 do 300
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu   100
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach art. 63 ust. 3 100
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy art. 63 ust. 2 100
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy art. 63 ust. 5 50
III. Kierujący
art. 94 § 1 Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą: art. 87 ust. 1
1) uprawnień do kierowania pojazdami   500
2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu   300
Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 100
art. 95 Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów art. 38 50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250
IV. Inne wykroczenia
art. 85 § 1 Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego art. 45 ust. 1 pkt 8 400
art. 100 pkt 2 Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 [3] 300
art. 96 § 1 pkt 2 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień   300
  Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:    
art. 96 § 1 pkt 5 1) pojazdu dojazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia art. 66 od 50 do 200
art. 96 § 1 pkt 4 2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu art. 71 50
art. 91 Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej art. 45 ust. 1 pkt 9 od 50 do 200
art. 97 Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli art. 45 ust. 1 pkt 10 100
art. 100 pkt 4 Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym art. 39 ust. 1 pkt 10 [3] 50
art. 102 Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości art. 30 [3] 200
art. 101 Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami   200
V. Znaki i sygnały drogowe
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:    
1) B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..." § 18 ust. 1-8 [1] 250
2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." § 19 [1] 250
3) C-12 "ruch okrężny" § 36 ust. 1 [1] 250
4) B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..." § 20 [1] 150
5) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." § 18 ust. 9-13 [1] 100
6) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" § 24 ust. 1 [1] 100
7) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" § 25 [1] 100
8) B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników § 26 [1] 200
9) B-35 "zakaz postoju" § 28 ust. 1 [1] 100
10) B-36 "zakaz zatrzymywania się" § 28 ust. 2 [1] 100
11) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..." § 28 ust. 6 [1] 100
12) B-39 "strefa ograniczonego postoju" § 29 [1] 100
13) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." § 35 [1] 250
14) C-13 "droga dla rowerów" § 37 ust. 1 [1] 100
15) C-14 "prędkość minimalna" § 38 ust. 1 [1] 100
16) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" § 41 [1] 400
17) BT-1 "ograniczenie prędkości" § 81 ust. 1 i 2 [1] 100
18) BT-3 "blokada zwrotnicy" § 81 ust. 3 [1] 200
19) P-2 "linia pojedyncza ciągła" § 86 ust. 3 [1] 100
20) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" § 86 ust. 4 [1] 200
21) P-4 "linia podwójna ciągła" § 86 ust. 5 [1] 200
22) P-7b "linia krawędziowa ciągła" § 86 ust. 8 pkt 2 [1] 100
23) P-17 "linia przystankowa" § 90 ust. 1 [1] 100
24) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" § 42 [1] 200
25) P-21 "powierzchnia wyłączona" § 90 ust. 5 [1] 100
art. 92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop" § 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 [1] 100
art. 90 lub art. 92 §1 Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym § 99 [1] § 102 ust. 4 [1] § 107 [1] 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:    
1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 1 lub 2 [1] § 91 ust. 1 [1] 100
2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 3 [1] 100
3) D-18 lub D-18a "parking..." art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 1 - 3 lub ust. 4 [1] 100
4) D-19 "postój taksówek" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 53 [1] 100
5) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..." art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 72 lub § 87 ust. 1 i 2 [1] 250
6) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 81 ust. 4 [1] 200
7) P-18 "stanowisko postojowe" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 2 [1] 50
8) P-20 "koperta" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 [1] 100
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:    
  1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony § 98 ust. 2 pkt 2 [1] 250
  2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza § 100 [1] 250


* Powołane w kolumnie 4 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).

[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953).
Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt | Reklama | Pomoc
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.